Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej

Informacje

Wielkopolska Onkologia Dziecięca- Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej

Cel projektu: ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków późnego wykrycia chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży z terenu woj. Wielkopolskiego poprzez zwiększenie dostępu do edukacji zdrowotnej oraz wzrost liczby osób, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, korzystających z usług medycznych

Planowane efekty: podniesienie poziomu wiedzy personelu medycznego w zakresie profilaktyki i wczesnych objawów oraz późnych powikłań chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży; poprawa jakości życia pacjentów z chorobą nowotworową; wzrost wiedzy i zwiększenie świadomości pracowników; zwiększenie świadomości rodziców/ opiekunów w zakresie wczesnych objawów chorób nowotworowych poprzez działania edukacyjne oraz informacyjne na terenie Wielkopolski.

Wartość projektu: 6 222 370,74 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 5 289 015,12 PLN

Beneficjent: Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu

Partner: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Zamówienia

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu w ramach realizacji projektu RPWP.07.02.02-30-0049/17 pt. „Wielkopolska Onkologia Dziecięca- Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej” prowadzi postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020”.

Zapytanie ofertowe – usługi Dietetyka
Zapytanie ofertowe nr 1/2018
Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2018
Ogłoszenie wyników

Zapytanie ofertowe – usługi Psychologa
Zapytanie ofertowe nr 2/2018
Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego nr 2/2018
Ogłoszenie wyników

Zapytanie ofertowe – usługi Fizjoterapeuty sensorycznego
Zapytanie ofertowe nr 3/2018
Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego nr 3/2018
Ogłoszenie wyników

Zapytanie ofertowe – usługi Neurologopedy
Zapytanie ofertowe nr 4/2018
Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego nr 4/2018
Ogłoszenie wyników

Zapytanie ofertowe – usługi Rehabilitanta
Zapytanie ofertowe nr 5/2018
Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego nr 5/2018
Ogłoszenie wyników

Zapytanie ofertowe – Materiały edukacyjne
Zapytanie ofertowe nr 6/2018
Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/2018
Pytania do zapytania ofertowego nr 6/2018
Odpowiedź do zapytania ofertowego nr 6/2018
Wyniki zapytania ofertowego nr 6/2018

Zapytanie ofertowe – Psycholog
Zapytanie ofertowe nr 7/2018
Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego nr 7/2018
Wyniki zapytania ofertowego nr 7/2018

Zapytanie ofertowe – filmy informacyjno-edukacyjne
Zapytanie ofertowe nr 8/2018
Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego nr 8/2018
Wyniki zapytania ofertowego nr 8/2018

Rozeznanie rynku – animatorzy
Animatorzy – rozeznanie rynku
Załącznik nr 1 do rozeznania rynku

Zapytanie ofertowe – usług Dietetyka/Dietetyczki
Zapytanie ofertowe nr 11/2018
Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego nr 11/2018
Ogłoszenie wyników

Zapytanie ofertowe – usług Psychologa
Zapytanie ofertowe nr 12/2018
Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego nr 12/2018
Ogłoszenie wyników

Zapytanie ofertowe – usług Fizjoterapeuty sensorycznego
Zapytanie ofertowe nr 13/2018
Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego nr 13/2018
Ogłoszenie wyników

Zapytanie ofertowe – usług Neurologopedy
Zapytanie ofertowe nr 14/2018
Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego nr 14/2018
Ogłoszenie wyników