O FUNDACJI

„Fundacja powstała z inicjatywy rodziców, których dzieci zmagały się z chorobą nowotworową. Nasze życiowe doświadczenia sprawiły, że zapragnęliśmy pomagać innym w walce z nowotworami. W Poznaniu założyliśmy Fundację, która od 1992 roku nieprzerwanie, wszechstronnie oraz zupełnie bezpłatnie wspiera dzieci walczące z chorobą. Cały nasz dochód przeznaczamy na działalność statutową.”

Maria Witak, Prezes Fundacji

 

Co robimy?

 • Gromadzimy środki finansowe na specjalistyczną pomoc w leczeniu nowotworów u dzieci. Współpracujemy z indywidualnymi darczyńcami oraz instytucjonalnymi sponsorami.
 • Kompleksowo wspieramy nie tylko dzieci, ale także ich rodziny. Zapewniamy wsparcie psychologów, rehabilitantów, dietetyków czy neuropsychologów.
 • Prowadzimy indywidualne subkonta dla dzieci, na których znajdują się środki na leczenie.
 • Integrujemy i podtrzymujemy relacje z podopiecznymi, którymi udało się wygrać z chorobą. Organizujemy wyjazdy rehabilitacyjne oraz pomagamy rozwijać się dzieciom w twórczy sposób.
 • Współpracujemy ze szpitalami, instytucjami naukowo-badawczymi i uznanymi ekspertami.
 • Promujemy profilaktykę, zdrowe odżywianie i organizujemy działalność wolontariuszy.

 

Co osiągnęliśmy?

 • Prawie 30 lat działalności.
 • 5 milionów złotych na nierefundowane leki, chemioterapię czy leczenie za granicą.
 • 30 milionów złotych na pomoc rodzinom dzieci dotkniętych chorobą nowotworową.
 • 3 miliony złotych na specjalistyczną modernizację oddziałów szpitalnych, poradni onkologicznych oraz hostelu.
 • Wsparcie ponad 250 rodzin
 • Prawie 20 wolontariuszy wspierających stale nasze działania.
 • Realizacja programu „Wielkopolska Onkologia Dziecięca – Wielkopolski Program Profilaktyki w zakresie onkologii dziecięcej” w partnerstwie ze Szpitalem Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu.

 

Organy Fundacji

PREZES FUNDACJI
Maria Witak

V-CE PREZES FUNDACJI
Julita Gemza

SEKRETARZ FUNDACJI
Dorota Kurek

CZŁONEK ZARZĄDU
Małgorzata Frankiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU
Elżbieta Kieniewicz

 

CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ:

 1. Halina Tujdowska
 2. Bogusława Pastuszak
 3. Izabela Szymańska

„Dzieci leczone w Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu spotkało nieszczęście, z którym nie potrafią sobie poradzić nawet dorośli. Nikt nie potrzebuje pomocy bardziej niż one. Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi zapewnia nie tylko pomoc materialną, ale co ważniejsze wsparcie wolontariuszy dla dzieci i ich rodziców w czasie hospitalizacji.”

Statut Fundacji

1. Cele Fundacji będą realizowane dzięki prowadzeniu działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r.), po uzyskaniu przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego.
2. Cele fundacji.

Celem fundacji jest organizowanie wszechstronnej pomocy dzieciom z chorobami nowotworowymi a w szczególności:

 • organizowanie pomocy finansowej dla specjalistycznego leczenia dzieci,
 • pomoc rodzinom dzieci dotkniętych chorobami nowotworowymi,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • działanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
 • organizowanie wypoczynku rehabilitacyjno-leczniczego i wakacyjnego,
 • pomoc i wsparcie psychologiczne dla dzieci dotkniętych chorobą nowotworową oraz ich rodzin,
 • działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Wszelka działalność charytatywna Fundacji jest nieodpłatna.
Fundacja realizuje zadania statutowe poprzez:

 • gromadzenie funduszy i środków rzeczowych na realizację celów statutowych,
 • współpracę ze szpitalami, instytucjami naukowo – badawczymi, organizacjami gospodarczymi,
 • pracę wolontariuszy na rzecz chorych dzieci w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych i gospodarczych.

Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności.
Statutową działalnością Fundacji jest organizowanie wszechstronnej pomocy dzieciom z chorobami nowotworowymi.

 • organizowanie pomocy finansowej dla specjalistycznego leczenia dzieci,
 • działalność statutowa fundacji jest jej wyłączną działalnością i dotyczy realizacji celów statutowych na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi,
 • fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej,
 • cały dochód fundacja przeznacza na działalność statutową,
 • fundacja posiada organ kontrolny, którym jest Komisja Rewizyjna, działająca niezależnie i nie podlegająca Zarządowi.

Pobierz statut »