Model Dom

O programie

Model DOM – Model wsparcia rodzin z dzieckiem onkologicznym 

Na czym polega nasze rozwiązanie

To uporządkowany model wsparcia rodziców/opiekunów dzieci w trakcie leczenia onkologicznego lub po przebytej chorobie onkologicznej. Model, z jednej strony koncentruje się na całej rodzinie angażując wszystkich jej członków, z drugiej strony na poszczególnych członkach rodzin (opiekunach) – gdzie zmiana sytuacji jednostki przełoży się na zmianę sytuacji w całej rodzinie.

Diagnoza sytuacji w rodzinie i cały model pracy z rodziną opiera się na wykorzystywaniu zasobów rodziny (strenghts-based social work practice). Model odwołuje się do teorii pozytywnej adaptacji w nieprzystających warunkach życia – czyli koncentruje uwagę na dostrzeganiu mocnych stron, a nie deficytach w rodzinie. Nawiązuje więc do prężności rodziny, a więc na bazie zasobów rodziny wypracowywane są dalsze działania w obszarach pracy z:

  • samym dzieckiem w trakcie leczenia przeciwnowotworowego i po przebytej chorobie nowotworowej,
  • opiekunem dziecka
  • pracownikami instytucji środowiska lokalnego (np. przedszkolem, szkołą, kolegami i koleżankami w szkole/przedszkolu lub przedstawicielami pomocy społecznej).

Celem pośrednim jest wzrost wiedzy i zwiększenie świadomości lokalnych zarówno pracowników instytucji, jak i uczniów na temat możliwości i sposobów wspierania przez środowisko lokalne dzieci  w trakcie leczenia lub po przebytej chorobie, jak również ich opiekunów.

 Komu służy nasze rozwiązanie

Model DOM służy rodzinie dziecka ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową – zarówno samemu pacjentowi (dziecku po przebytej chorobie onkologicznej), jak i jego najbliższemu otoczeniu (członkom rodziny lub osobom bliskim dziecku i opiekunom). To także model skierowany do osób wspierających te rodziny – psychologów, psychoterapeutów, psychoonkologów, pedagogów w szkołach, specjalistów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych

Kto może zastosować nasz rozwiązanie

Lokalni pracownicy różnych instytucji – pracujący w szpitalu (np. lekarze, pielęgniarki i pielęgniarze), inni pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej lub na terenie środowiska lokalnego rodziny oraz pracownicy szkół i przedszkoli (pedagodzy, nauczyciele, psycholodzy szkolni)

 Jakie materiały udostępniamy w ramach licencji

Podręcznik Model DOM, Instrukcja korzystania z Modelu DOM, scenariusze zajęć z psychoedukacji, narzędzia diagnostyczne dla instytucji, osób które będą wykorzystywały Model DOM, wzory umów.

Wszystkie materiały będą dostępne w wersji elektronicznej na stronie Fundacji

Do pobrania

Aktualności

Formularz zgłoszeniowy

Kontakt

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu, ul. Bukowska 74/1, 60 – 811 Poznań,

www.fundacjapomocydzieciom.com.pl,

tel.: 601 937 116,

mail: projekt@fundacjapomocydzieciom.com.pl,