O FUNDACJI

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi została utworzona 28 grudnia 1992 roku w Poznaniu i od tej chwili działa nieprzerwanie. Fundacja została założona przez rodziców, których dzieci zmagały się z chorobą nowotworową. Ich doświadczenia życiowe są sprawcą ogromu uczuć życzliwości i cierpliwości, które od ponad dwudziestu lat pomagają kolejnym dzieciom i ich rodzinom. Z Fundacją współpracuje grupa wolontariuszy, których bezinteresowna pomoc nie tylko umila dzieciom czas spędzany w oddziałach, ale umożliwia także realizację celów statutowych Fundacji.
Celem fundacji jest organizowanie wszechstronnej pomocy dzieciom z chorobami nowotworowymi a w szczególności:

 1. organizowanie pomocy finansowej dla specjalistycznego leczenia dzieci,
 2. pomoc rodzinom dzieci dotkniętych chorobami nowotworowymi,
 3. promocja i organizacja wolontariatu,
 4. działanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
 5. organizowanie wypoczynku rehabilitacyjno-leczniczego i wakacyjnego,
 6. pomoc i wsparcie psychologiczne dla dzieci dotkniętych chorobą nowotworową oraz ich rodzin,
 7. działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Nasze działania:

 • poprzez wsparcie finansowe Szpitala w zakresie inwestycji budowlano-remontowych i aparaturowych zapewniamy dzieciom z chorobami nowotworowymi zgodne z najnowszymi standardami warunki rozpoznawania i leczenia
 • modernizujemy oddziały (zakup pomp infuzyjnych, kardiomonitorów, mebli, wyposażenia kuchni dla rodziców, telewizorów dla dzieci i personelu, mebli i sprzętu komputerowego), poradnię i hostel dla dzieci i rodziców (całkowite remonty pomieszczeń, wyposażenie gabinetów w meble i sprzęt komputerowy)
 • pomagamy rodzinom dzieci z rozpoznaniem choroby nowotworowej, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej (zwrot kosztów za leki, paliwo, zapomogi finansowe )
 • finansujemy pobyt w Hostelu dla Matki z Dzieckiem Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM rodziców dzieci leczonych w oddziałach Kliniki
 • prowadzimy imienne subkonta dla dzieci, na których rodzice gromadzą środki na wydatki związane z leczeniem dziecka
 • opłacamy niezbędne badania diagnostyczne i procedury terapeutyczne, których nie można wykonać w Poznaniu i/lub w kraju
 • opłacamy psychologa, który pomaga zarówno dzieciom jak i rodzicom
 • wspieramy rehabilitację dzieci po zakończonej terapii choroby nowotworowej
 • organizujemy chorym dzieciom wolny czas – zajęcia artystyczne, gry, zabawy, zajęcia plastyczne dla dzieci i rodziców, wizyty znanych osób, podróżników
 • organizujemy imprezy okolicznościowe (Mikołajki, Dzień Dziecka, Zajączek itp.)
 • organizujemy wycieczki wypoczynkowe dla dzieci w trakcie i po leczeniu w kraju i za granicą
 • organizujemy coroczne integracyjne spotkanie noworoczne dla dzieci i ich rodziców
 • organizujemy i doskonalimy wolontariat
 • poszukujemy sponsorów, organizujemy koncerty i aukcje charytatywne, popularyzujemy ideę zdrowego odżywiania oraz wczesnego wykrywania chorób nowotworowych

Organy Fundacji

PREZES FUNDACJI
Maria Witak

V-CE PREZES FUNDACJI
Julita Gemza

SEKRETARZ FUNDACJI
Dorota Kurek

CZŁONEK ZARZĄDU
Małgorzata Frankiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU
Elżbieta Kieniewicz

CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ:

1. Halina Tujdowska

2. Bogusława Pastuszak

3. Izabela Szymańska

Statut Fundacji

1. Cele Fundacji będą realizowane dzięki prowadzeniu działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r.), po uzyskaniu przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego.
2. Cele fundacji.

Celem fundacji jest organizowanie wszechstronnej pomocy dzieciom z chorobami nowotworowymi a w szczególności:

 • organizowanie pomocy finansowej dla specjalistycznego leczenia dzieci,
 • pomoc rodzinom dzieci dotkniętych chorobami nowotworowymi,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • działanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
 • organizowanie wypoczynku rehabilitacyjno-leczniczego i wakacyjnego,
 • pomoc i wsparcie psychologiczne dla dzieci dotkniętych chorobą nowotworową oraz ich rodzin,
 • działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Wszelka działalność charytatywna Fundacji jest nieodpłatna.
Fundacja realizuje zadania statutowe poprzez:

 • gromadzenie funduszy i środków rzeczowych na realizację celów statutowych,
 • współpracę ze szpitalami, instytucjami naukowo – badawczymi, organizacjami gospodarczymi,
 • pracę wolontariuszy na rzecz chorych dzieci w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych i gospodarczych.

Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności.
Statutową działalnością Fundacji jest organizowanie wszechstronnej pomocy dzieciom z chorobami nowotworowymi.

 • organizowanie pomocy finansowej dla specjalistycznego leczenia dzieci,
 • działalność statutowa fundacji jest jej wyłączną działalnością i dotyczy realizacji celów statutowych na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi,
 • fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej,
 • cały dochód fundacja przeznacza na działalność statutową,
 • fundacja posiada organ kontrolny, którym jest Komisja Rewizyjna, działająca niezależnie i nie podlegająca Zarządowi.

Pobierz statut »

Klinika

Wśród polskich dzieci co roku notuje się około 1300-1400 nowych przypadków zachorowań na nowotwory różnego typu. Z tej liczby ponad 10% stanowią pacjenci Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Klinika jest jedyną tego typu wysoko specjalistyczną placówką akademicką na terenie województwa wielkopolskiego. W Klinice leczone są dzieci ze wszystkimi rodzajami chorób nowotworowych układu krwiotwórczego oraz z guzami litymi. Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej w Poznaniu zapewnia chorym dzieciom profesjonalną opiekę lekarzy wielu specjalności w tym – specjalistów hematologii i onkologii dziecięcej, chirurgów i neurochirurgów dziecięcych, jak i specjalnie przeszkolonych pielęgniarek. Mali pacjenci mają zapewnioną kompleksową, nie tylko medyczną opiekę. Zatrudniony jest psycholog, rehabilitant, prowadzona jest szkoła. W Klinice mieszczą się dwa oddziały stacjonarne dla dzieci młodszych do 5 roku życia oraz starszych do 18 roku życia, oddział dziennego pobytu wraz z poradnią hematologiczną i onkologiczną oraz z hostelem dla matki z dzieckiem. W Klinice wykonywane są przeszczepienia komórek macierzystych szpiku kostnego w nowo wybudowanym oddziale transplantacji szpiku kostnego.
W ostatnim ćwierćwieczu, dzięki wprowadzeniu intensywnej wielolekowej chemioterapii i skojarzeniu jej z zabiegiem operacyjnym oraz radioterapią nastąpił ogromny postęp w leczeniu choroby nowotworowej u dzieci. W chwili obecnej można wyleczyć ponad 60% dzieci niezależnie od rodzaju choroby nowotworowej. Choroba nowotworowa w obecnych czasach u dzieci nie oznacza już wyroku śmierci i w większości przypadków jest wyleczalna. Oczywisty jest fakt, że rokowanie jest tym lepsze im niższe stadium zaawansowania, czyli im wcześniej choroba jest wykryta. Tę świadomość muszą mieć nie tylko lekarze, ale i rodzice. Nowotwory w wieku dziecięcym różnią się pod wieloma względami od nowotworów ludzi dorosłych. U dzieci nie spotykamy prawie w ogóle raków – nowotworów pochodzenia nabłonkowego. Mamy najczęściej do czynienia z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego (białaczki, chłoniaki), ze złośliwymi guzami mózgu oraz z nowotworami typowymi tylko dla dzieci, takimi jak guz nerki – guz Wilmsa czy zwojak zarodkowy – neuroblastoma.
Dzięki Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi stale modernizowane są oddziały stacjonarne, oddział dziennego pobytu wraz z wysokospecjalistyczna poradnią i hostelem, organizowane są wyjazdy dla naszych pacjentów w kraju i do państw europejskich, spotkania, baliki. Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi zapewnia nie tylko pomoc materialną dla rodzin chorych dzieci, ale co ważniejsze wsparcie wolontariuszy dla samych dzieci i ich rodziców w czasie hospitalizacji.
Dzieci leczone w Klinice spotkało nieszczęście, z którym nie potrafią sobie poradzić nawet dorośli. Nikt nie potrzebuje pomocy bardziej niż one.

prof. dr hab. med. Danuta Januszkiewicz